Cílem politiky kvality, environmentu a BOZP společnosti MemBrain s.r.o. je plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, minimalizace vlivů na životní prostředí, dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů, dodržení technických a jakostních parametrů dodávaných služeb, výrobků a technologií, rozšiřování sortimentu služeb a výrobků, udržení konkurenceschopných cen, zajištění maximální operativnosti v dodávkách služeb, výrobků a technologií a trvalé zlepšování. Tohoto cíle naše společnost dosáhne především v těchto činnostech:

 • inovační a inženýrské služby v oblasti smluvního výzkumu
 • laboratorní inovace technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou
 • výzkum, vývoj a poradenství v oblasti membránových procesů
 • vykrytí prostoru mezi univerzitním prostředím a požadavky průmyslových zákazníků v rámci průmyslového vzdělávání

Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního prostředí a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci jak vlastních zaměstnanců, tak i vůči zainteresovaným stranám.

1. V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu, vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry

 • rozšiřovat působnost společnosti a expandovat do dalších zemí s cílem rozšířit si portfolio zákazníků,
 • vytvořit dostatečně kvalitní zázemí na špičkové technické i materiální úrovni pro realizaci činností společnosti,
 • směřovat výzkumné aktivity do oblastí vysoce kvalitních produktů a inovačních technologií s vysokou přidanou hodnotou, které obecně maximálně podporují nebo respektují ochranu životního prostředí a přispívají ke zkvalitnění lidského života i společnosti,
 • dosáhnout úrovně světových průmyslových leaderů oboru a dlouhodobě se na této pozici udržet,
 • vytvářet vlastní marketingovou inovační strategii a přispívat k rozvoji a popularizaci oboru,
 • zaměstnávat vysoce kvalifikované odborníky a poskytovat jim podporu a zázemí v jejich dalším profesním růstu,
 • trvale zvyšovat hodnotu a prestiž společnosti, což je nejen odpovědnost vlastníků, a managementu, ale také všech zaměstnanců,
 • racionalizovat a zdokonalovat systém kvality, environmentu, BOZP a systém ekonomického řízení a tím zabezpečit personální a finanční zdroje pro rozvoj společnosti, konkurenceschopné ceny a získání potřebné akreditace pro trhem vyžadované činnosti.
 • optimalizovat produktové portfolio,
 • přijímat pouze takové zakázky, které mohou být kvalitně zabezpečeny,
 • zdokonalovat personální činnosti,
 • na základě informací z průzkumu spokojenosti zákazníků zlepšovat péči o zákazníka a tím zlepšovat image společnosti,
 • neustále zlepšovat péči o životní prostředí, BOZP a pracovní prostředí s důrazem na prevenci,
 • sledovat průběžně právní předpisy a zajistit jejich dodržování na pracovištích,
 • šetrně nakládat s přírodními zdroji a to zejména surovinami, energetickými zdroji a vodou za účelem snižování odpadů a emisí,
 • spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány právní a jiné předpisy, státní a regionální environmentální politika a požadavky BOZP,
 • Politiku ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů,
 • vytvářet podmínky ke splnění cílů všem pracovníkům společnosti.
 • plnit požadavky legislativy a jiné požadavky v oblasti působení naší společnosti,

2. K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje

2.1 0becně

 • plnit požadavky legislativy a jiné požadavky v oblasti působení naší společnosti, zajišťovat trvalé zlepšování funkce a efektivnosti společnosti z hlediska kvality, životního prostředí a BOZP,
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
 • uplatňovat princip trvalého zlepšování výkonnosti systému managementu QMS, EMS a BOZP
 • pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,
 • prosazovat zavedení systému managementu QMS, EMS a BOZP u svých dodavatelů,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,
 • plánovat a zajišťovat nezbytné zdroje personální i finanční pro fungování integrovaného systému.
 • uspokojovat zákazníky výrobky a službami, které svojí úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • informovat zákazníky o nově zavedených a rozvíjených technologiích,
 • na základě podnětů zákazníka trvale zlepšovat kvalitu služeb.
 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • vytvářet cíle pro zlepšování environmentálního profilu společnosti, trvale a plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty.
 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících organizací,
 • v oblasti prevence rizik aktualizovat rizika a přijímat opatření k omezení jejich působení
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • závazek předcházet zraněním a poškození zdraví,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat havarijní připravenost,
 • pravidelně přezkoumávat politiku a cíle SM BOZP,
 • zpřístupnění politiky všem zaměstnancům a všem osobám pracujícím pod kontrolou organizace.
 • dodržování společnostmi přijatých zásad firemní kultury a etiky,
 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality, environmentu a BOZP,
 • vysokou odpovědnost za jakost, ochranu ŽP a za předcházení úrazům,
 • samokontrolu výsledků vlastní činnosti,
 • předcházení chybám,
 • vyhledávání námětů ke zlepšení vlastní práce i činnosti ostatních útvarů společnosti.

2.2 Oblast péče o kvalitu

 • uspokojovat zákazníky výrobky a službami, které svojí úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • informovat zákazníky o nově zavedených a rozvíjených technologiích,
 • na základě podnětů zákazníka trvale zlepšovat kvalitu služeb.

2.3 Oblast péče o životní prostředí

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • vytvářet cíle pro zlepšování environmentálního profilu společnosti, trvale a plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty.

2.4 Oblast péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících organizací,
 • v oblasti prevence rizik aktualizovat rizika a přijímat opatření k omezení jejich působení
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • závazek předcházet zraněním a poškození zdraví,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat havarijní připravenost,
 • pravidelně přezkoumávat politiku a cíle SM BOZP,
 • zpřístupnění politiky všem zaměstnancům a všem osobám pracujícím pod kontrolou organizace.

3. Od zaměstnanců společnosti vedení společnosti očekává

 • dodržování společnostmi přijatých zásad firemní kultury a etiky,
 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality, environmentu a BOZP,
 • vysokou odpovědnost za jakost, ochranu ŽP a za předcházení úrazům,
 • samokontrolu výsledků vlastní činnosti,
 • předcházení chybám,
 • vyhledávání námětů ke zlepšení vlastní práce i činnosti ostatních útvarů společnosti.

Stráž pod Ralskem dne 1. 9. 2014

Dokumenty ke stažení