Pro průmyslové partnery pořádáme odborné kurzy a semináře a prezentujeme naše výsledky výzkumu a vývoje. Dále podporujeme spolupráci se studenty a rozšiřujeme jejich povědomí o membránových procesech.

V oblasti vzdělávání spolupracujeme s Českou membránovou platformou. Naším strategickým a dlouhodobým zájmem je aktivní podpora studentů, postgraduálních a vysokoškolských absolventů a jejich zapojení do řešení našich vlastních programových a projektových aktivit. Spolupracujeme také se zahraničními studenty prostřednictvím našich zahraničních kontaktů v rámci programů vědecké mobility kádrů. Máme specifickou pozici připravenou pro mladé vědce, tzv. "Post-doc".Podporujeme ty nejlepší záležitosti a dokonce je udělujeme finančně. Praktická výuka, exkurze a dočasná pracovní místa jsou organizována ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských univerzit nebo přímo s vedoucími jednotlivých institucí, oddělení a fakult. Podpora těchto prací a disertací je organizována přímo s učiteli nebo nadřízenými studentských projektů.

Studenti a absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech:

  • Laboratoř membránových procesů
  • Matematické modelování procesů a technologií
  • Výzkumné projekty a granty
  • Separační materiály a membrány
  • Membránové moduly a zařízení
  • Membránové procesy a technologie

Více informací o studentském programu.

Napomáháme sdružování odborníků a významných institucí zaměřených na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Propojení zmíněných subjektů umožní jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak vnitřní, tak na úrovni evropské i světové. Urychlené zavádění výsledků výzkumu do aplikační sféry prostřednictvím průmyslových subjektů je hnacím momentem rozvoje této problematiky a tím i všech souvisejících odvětví.

Nemalá pozornost je věnována podpoře vzdělávání a propagaci tohoto odvětví, a to na národní i mezinárodní úrovni. Spolupráce na evropské úrovni s partnerskou organizací EMH – European Membrane House v rámci aktivit ERA (European Research Area) zajišťuje kontakty a kooperace poskytující přístup k zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů výzkumných, vývojových i vzdělávacích. Naše účast na mezinárodních konferencích a workshopech vede k prezentaci výsledků odborné a popularizační činnosti i ve světovém měřítku.

Fotogalerie