Název projektu:Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj
Číslo projektu:TE02000077
Trvání projektu:01/2014 – 12/2019
Cíle a výstupy projektu:

Cílem tohoto projektu je vytvořit multidisciplinární a interdisciplinární systém spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi pro rozvoj energeticky účinných a k životnímu prostředí šetrných technologií systémů, zařízení, komponenty, metodiky a strategie pro inteligentní budovy v regionech.

Projekt je v souladu v České republice s energetické strategie EU na základě směrnice 2010/31/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Jako jeden z výstupů tohoto projektu byl vytvořen a dokončen software pro simulaci membránové separace plynu. Software je modifikován pro užití v program DWSIM. Jádro softwaru představuje skript matematického modelu membránové separace, který byl napsán v programovacím jazyce IronPython. Model uvažuje membránovou separaci směsi obsahující M plynných složek pro souproudé nebo protiproudé uspořádání membránového modulu vybaveného Nf dutými vlákny délky L. Tlaková ztráta v modulu je řešena pomocí Hagen-Poiseuillova zákona. Pro získání numerického řešení modelu je membránový modul diskretizován na N konečných objemů. Výsledná soustava N(2M+1)-1 rovnic je řešena Newtonovou metodou. Skript modelu je nyní připraven k licencování. Výsledek byl dosažen v rámci řešení projektu Inteligentní Regiony.

Hlavní řešitel:Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Pokud s námi chcete hovořit o výrobcích a službách,
kontaktujte nás na telefonním čísle (+420) 487 805 250
nebo prostřednictvím tohoto formuláře, děkujeme.