Společnost MemBrain s.r.o. do konce roku 2014 postaví, přístrojově vybaví a personálně obsadí MEMBRÁNOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM (MIC). Ve Stráži pod Ralskem tak vznikne prestižní výzkumné pracoviště zaměřené na aplikaci membránových separačních procesů v různých průmyslových odvětvích. Samotný projekt je realizován od 1. 3. 2012. V jakém stavu se nachází po 16 měsících realizace?

Jak bylo uvedeno výše, projekt má svoji stavebně-technickou část, část zaměřující se na vytvoření jedinečné přístrojové infrastruktury a samotnou realizaci výzkumně-vývojových aktivit a s tím související nábor specialistů.

Stavebně-technická část začala slavnostním poklepáním základního kamene budovy Membránového inovačního centra dne 22. srpna 2012. Akce se účastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Prof. Petr Fiala. Spolu s ním byli přítomni rektoři vysokých škol zaměřených na chemii, zástupci regionálních místních samospráv a obchodních partnerů.

Zcela nový objekt centra bude prostorově připraven na provoz pěti analytických laboratoří, z toho jedna laboratoř bude dedikována výhradně na činnosti související s problematikou membránového separace plynů. V technologických halách budou vyhrazeny prostory pro testování prototypů membránových technologií a zároveň zde bude probíhat vývoj nových metod výroby membrán.

Za deset měsíců, kdy probíhají stavební práce, se podařilo vybudovat hrubou stavbu objektu. Nyní se vylévají podlahy v jednotlivých patrech, probíhá montáž oken a příprava na instalaci technického zařízení budovy. Práce probíhají dle sjednaného harmonogramu a zatím není registrováno žádné ohrožení termínu předání stavby do užívání, které je stanoveno na 30. 11. 2013.

Část projektu zaměřující se na přístrojové vybavení v roce 2012 a první polovině roku 2013 byla soustředěna na revizi a přípravu podkladu pro vybavení analytické, technologické a mobilní laboratoře. Seznam požadovaného přístrojového vybavení byl upraven tak, aby odpovídal současným a budoucím předpokládaným požadavkům k zajištění činností Membránového inovačního centra. V druhé polovině roku 2013 budou realizována jednotlivá výběrová řízení a předpokládáme, že v první polovině roku 2014 bude probíhat instalace nových přístrojů.

Z analytických přístrojů bude v centru provozován například elektronový mikroskop, plynový chromatograf, emisní spektrometr (ICP-OES), infračervený spektrometr (FTIR), kapalinový chromatograf a další. V technologických halách centra bude umístěna unikátní laminační linka kombinující několik procesů výroby a zpracování plastů, výjimečná zkušebna elektromembránových procesů pro testování prototypů membránových modulů a technologií a další.

Výzkumně-vývojová činnost byla jedinou klíčovou aktivitou projektu, která plynule přešla z předcházejících činností společnosti do činností centra. Výzkum v centru je směřován do následujících oblastí:

  • Výzkum a vývoj membrán a membránových materiálů
  • Výzkum membránových modulů, zařízení a membránových procesů
  • Výzkum membránových technologií a jejich aplikace

V průběhu realizace projektu MIC se podařilo například dosáhnout prvních úspěchů při vývoji a aplikaci bipolárních membrán. Významně byla posunuta problematika procesu elektrodeionizace, kdy v současnosti probíhá testování prvního funkčního modulu.

S rozvojem a aplikačním rozšiřováním činností centra je nutné rozšiřovat a zkvalitňovat personální obsazení jednotlivých výzkumných týmů. Od začátku realizace projektu bylo přijato 14 nových pracovníků a centrum dále hledá další nové pracovníky.

Pro výzkumný program týkající se membrán a membránových materiálů centrum hledá materiálové inženýry se specializací v polymerních materiálech či technologiích zpracování plastů. Pro výzkum a vývoj membránových procesů centrum hledá specialisty se zaměřením na fyzikální chemii, ale své místo zde naleznou i strojní inženýři a konstruktéři při vývoji nových membránových zařízení. Kromě pokračování výzkumu a vývoje v aplikačních segmentech mlékárenství, vinařství, energetika a čištění vod jsou rozvíjeny aktivity zejména ve speciálních aplikacích (např. skládkové vody, farmacie,…) a v membránové separaci plynů (zušlechťování biometanu). Z tohoto důvodu jsou vyhledáváni chemičtí inženýři, kteří by rádi našli své uplatnění při návrhu technologií využívajících elektromembránové procesů či kombinace elektromembránového a tlakového procesu.

Hledáni jsou také specialisté analytické chemie, kteří mají zkušenosti s obsluhou složitých analytických přístrojů pro rozšíření a zavedení nových analytických metod.

Všem svým pracovníkům společnost nabízí zajímavou a perspektivní práci s příležitostí odborného růstu prostřednictvím složitých výzkumných úkolů, které se velmi často řeší ve spolupráci s průmyslovými partnery, jak z české republiky (ČEZ, Vítkovice Machinery Group, Moravia Lacto, …), tak ze zahraničí (Novasep, Veolia Water, Mega Profiline..). Kromě zkušených odborníků naleznou své uplatnění i absolventi vysokých škol, s jejichž zaměstnáváním má MemBrain velké zkušenosti.

S konkrétními výsledky výzkumu a vývoje Membránového inovačního centra je možno se setkat na národních i mezinárodních konferencích, kterých se pracovníci centra pravidelně účastní. Některé výsledky jsou zároveň publikovány v odborných časopisech.

Photo gallery